Kitab Usul Fiqh  

Posted by blog dr.

Nama kitab:
Usul al-Fiqh al-Islami

Penulis:
Dr. Abdul Hay 'Abdul 'Al (Pensyarah Jabatan Usul Fiqh, Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti al-Azhar, Kampus Utama; Kaherah).

Cetakan ketiga, setebal 331 mukasurat.

Pengenalan:
Buku ini mengandungi asas-asas berkaitan Usul Fiqh. Diolah secara mudah, ringkas dan padat. Membahaskan:
1-Muqaddimah Ilmu Usul Fiqh, ta'rif, perkembangan, cara penyusunan, kepentingannya, faedah dan maudu'nya.
2-Hukum syar ie; pembahagian kepada taklifi dan wad ie', perbahasan terperinci berkaitan kedua-duanya mengikut pandangan ahnaf dan ghair ahnaf.
3-Wajib Mu'ayyan, mukhayyar, aini, kifaie, mudayya', muwassak dan muqaddimah wajib.
4-Furu' Fiqhiyyah mengenai Muqaddimah Wajib.
5-Al-Hakim, Mahkum 'Alaih dan Mahkum Bih.
6-Masodir Muttafak; al-Qura, Sunnah, Ijmak dan Qiyas.
7-Masodir Mukhtalaf; Asl, Istishab, Istiqro', Maslahah Mursalah .. dan lain-lain.

~ Buku ini menjadi muqorror bagi pelajar tahun akhir, Fakulti Usuluddin dan Fakulti Bahasa Arab, Kaherah, bagi sesi 2008/ 2009 ~

This entry was posted on Thursday, 8 January 2009 at 08:31 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment